“อรัญญา เกียรติไชยากร” เก็บหุ้น ACC เข้าพอร์ต 14.0313%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งการ ได้มาหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC โดย น.ส.อรัญญา เกียรติไชยากร ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 14.0313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 14.0313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 14.0313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 14.0313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

“สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” เก็บหุ้น SCG เพิ่มเป็น 15.0127%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งการได้มา หุ้นของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.3096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.0127% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.3096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 15.0127% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket